Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ศาลจังหวัดชัยภูมิ
คำถามที่พบบ่อย
ประชาชนมาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอคัดคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

         1. คู่ความในคดีสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้ด้วยตนเองที่ศาล โดยสามารถขอคัดถ่ายคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลจังหวัดชัยภูมิหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอื่นได้ทั่วประเทศ

         2. คู่ความในคดีสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั่วประเทศได้ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศาล

ประชาชนมาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอออกหนังสือรับรองเมื่อคดีถึงที่สุด

         1. คู่ความในคดีสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้ด้วยตนเองที่ศาล

         2. คู่ความในคดีสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอขอออกหนังสือรับรองเมื่อคดีถึงที่สุดได้ในระบบออนไลน์ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศาล

ประชาชนมาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำคำร้องขอจัดการมรดก

         1. ทายาทของเจ้ามรดก สามารถเข้ารับคำปรึกษาทนายความ เพื่อจัดทำคำร้องในการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาล โดยเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ

         2. ทายาทของเจ้ามรดก สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการฯ จัดทำคำร้องให้โดยไม่ต้องเสียค่าดำเนินการ  แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาล

ประชาชนมาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1

          ผู้เสียหายในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย สามารถยื่นคำร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 โดยดำเนินการได้ดังนี้

          1. ผู้เสียหาย สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของศาลได้ทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ของศาลจะดำเนินการจัดทำคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          2. ผู้เสียหาย สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ให้แก่ผู้เสียหายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          3. ผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ในระบบออนไลน์ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลและไม่เสียค่าใช้จ่าย