ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

             เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายกองเอกโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการตุลาการและข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ