Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ “อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖image

          เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ “อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย นางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายคำกอง คำพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นางสาวชยปภา จันทร์บัว เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีข้าราชการตุลาการข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย ในศาลจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมอบรมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ ทักษะ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต และร่างกายของประชาชนผู้มาติดต่อ และบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ และผ่านระบบ Google Meet ศาลจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ