Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ให้บริการยื่นคำร้องขอจัดการมรดก กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นคำร้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing System)image

                    วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.40 นาฬิกา ศาลจังหวัดชัยภูมิ ให้บริการแก่ประชาชนในการยื่นคำร้องขอจัดการมรดก กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นคำร้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing System) ซึ่งเป็นรายแรกของศาลจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิให้คำแนะนำจนเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศาลกำหนดวันนัดไต่สวน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียม ตามนโยบายประธานศาลฎีกา “ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก” ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image